Όροι χρήσης

 1. Ο διαδικτυακός τόπος www.jobigator.gr (εφεξής Διαδικτυακός Τόπος) έχει ως αντικείμενο την προώθηση των νέων δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία και το διαδίκτυο σε ζητήματα που άπτονται της αγοράς εργασίας, της επιχειρηματικότητας και του επαγγελματικού προσανατολισμού. Το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου δομείται και οργανώνεται προς την κατεύθυνση παροχής στον εκάστοτε επισκέπτη ή χρήστη πληροφοριών κάθε είδους σχετικά με τα ως άνω ζητήματα και περιλαμβάνει ιδίως την καταχώριση άρθρων και δημοσιευμάτων σχετικά με εργασιακά ζητήματα, την αναδημοσίευση προκηρύξεων για θέσεις εργασίας, την αναδημοσίευση ανοικτών αγγελιών θέσεων εργασίας, την καταχώριση αγγελιών προσφοράς – ζήτησης εργασίας και γενικότερα τη δημιουργία και προβολή ενοτήτων που αναφέρονται σε εργασιακά ζητήματα.

 2. Το περιεχόμενο που προέρχεται αυτοτελώς από το Διαδικτυακό Τόπο και περιλαμβάνει ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά κείμενα, ειδήσεις, γραφικά, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις και γενικά κάθε είδους έγγραφα ή αρχεία αποτελεί αντικείμενο πνευματικής του ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Ο Διαδικτυακός Τόπος δύναται να προβαίνει σε αλλαγές του περιεχομένου του χωρίς σχετική ειδοποίηση. Το περιεχόμενο των λοιπών αναρτήσεων στο Διαδικτυακό Τόπο που προέρχεται από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και το οποίο επισημαίνεται κατά περίπτωση με ρητή αναφορά της πηγής προέλευσης της εκάστοτε ανάρτησης αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία αυτών, που ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και προστασίας και δεν προέρχεται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

 3. Ο επισκέπτης ή χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου με δική του πρωτοβουλία και φέρει την ευθύνη ελέγχου και διασταύρωσης του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου πριν το χρησιμοποιήσει. Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα, την επάρκεια, την καταλληλότητα,  τη διαθεσιμότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου του.

 4. Τα σήματα του Διαδικτυακού Τόπου που έχουν κατατεθεί αρμοδίως, προστατεύονται στην Ελλάδα και διεθνώς, από τη σχετική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις. Κάθε χρήση των σημάτων του διαδικτυακού τόπου, οπουδήποτε, οποτεδήποτε, και για οποιοδήποτε λόγο, απαγορεύεται απολύτως με την εξαίρεση της έγγραφης συναίνεσης του δικαιούχου του διαδικτυακού τόπου.

 5. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς. Ο επισκέπτης ή χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Διαδικτυακό Τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις από τις οποίες μπορεί να προκληθεί οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή δυσλειτουργία στο Διαδικτυακό Τόπο ή σε τρίτον. Ο επισκέπτης ή χρήστης ευθύνεται για κάθε είδους ζημία ήθελε προκληθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και στις υπηρεσίες αυτού ή σε τρίτον από οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη ή καταχρηστική ή αντιβαίνουσα τους παρόντες όρους, χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

 6. Ο Διαδικτυακός Τόπος περιλαμβάνει δεσμούς («links») ή διαφημιστικά πλαίσια («banners») προς άλλους διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες. Οι εν λόγω δεσμοί και διαφημιστικά πλαίσια δεν ανήκουν στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν ελέγχονται από αυτόν αλλά από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων στους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης ή χρήστης ανακατευθύνεται μέσα από τους πιο πάνω δεσμούς ή διαφημιστικά πλαίσια. Επιπλέον, ο Διαδικτυακός Τόπος δεν ευθύνεται για το σύνολο των ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και γενικότερα για κάθε άλλο ζήτημα αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης των όρων χρήσης του εκάστοτε διαδικτυακού τόπου στον οποίο ανακατευθύνεται ο επισκέπτης ή χρήστης μέσω του Διαδικτυακού Τόπου. Ζητήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη – χρήση των διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ο Διαδικτυακός Τόπος ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων, όπου και ο επισκέπτης ή χρήστης οφείλει να απευθύνεται. Ο Διαδικτυακός Τόπος δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του χρήστη ή επισκέπτη, καθώς και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ως εκ τούτου δε δύναται να του καταλογισθεί οιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τον εκάστοτε διαφημιζόμενο.

 7. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης ή χρήστης διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσλειτουργία στο περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου οφείλει να ενημερώσει άμεσα το διαχειριστή του Διαδικτυακού Τόπου.

 8. Ο Διαδικτυακός Τόπος καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Ο επισκέπτης ή χρήστης οφείλει να χρησιμοποίει αδιάλειπτα και συνεχώς τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προστασίας (antivirus, firewall, antimalware κλπ). Σε καμία περίπτωση ο Διαδικτυακός Τόπος δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη ή χρήστη ή και σε τρίτον μέσω αυτού από τη χρήση του δικτυακού τόπου, στην οποία προβαίνει ο τελευταίος με δική του πρωτοβουλία και εν γνώσει των παρόντων όρων.

 9. Ο χρήστης ή επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου οφείλει να δηλώνει τα αληθινά προσωπικά του στοιχεία και να ενημερώνει έγκαιρα το Διαδικτυακό Τόπο για κάθε μεταβολή αυτών. Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης έχει δικαίωμα να αναρτά στο Διαδικτυακό Τόπο αγγελίες που αφορούν αυστηρά στην προσφορά – ζήτηση εργασίας υπό τον όρο ότι η ανάρτηση αυτών δεν παραβιάζει οποιονδήποτε από τους όρους χρήσης του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου, δεν αντιβαίνει οποιαδήποτε νομική διάταξη και δεν αντίκειται στην καλή πίστη και στα χρηστά ήθη. Η ανάρτηση κάθε άλλου είδους αγγελίας, μη συναφούς με το περιεχόμενο και τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου, ρητά απαγορεύεται. Σε περίπτωση ανάρτησης φωτογραφιών ο χρήστης που προβαίνει στη σχετική ανάρτηση δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που καταχωρεί στο Διαδικτυακό Τόπο προέρχονται από τον ίδιο, συνιστούν δική του πνευματική ιδιοκτησία και δεν προσβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα τρίτων. Ο Διαδικτυακός Τόπος ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω φωτογραφιών καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις εν λόγω φωτογραφίες. Για τον έλεγχο της συνδρομής των πιο πάνω προϋποθέσεων ανάρτησης αγγελιών ευθύνεται αποκλειστικά ο εκάστοτε χρήστης. Οι πιο πάνω αγγελίες δημοσιεύονται και αναρτώνται στο Διαδικτυακό Τόπο με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε χρήστη και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν προτροπή του Διαδικτυακού Τόπου για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων (π.χ. αποδοχή θέσης εργασίας, προγραμματισμός συνέντευξης για θέση εργασίας κ.λπ.). Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την ακρίβεια του περιεχομένου των αγγελιών και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Ο εκάστοτε χρήστης ή επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες του Διαδικτυακού Τόπου αποκλειστικά και μόνον με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών.

 10. Κάθε χρήστης δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία με τη συγκατάθεσή του και γνωρίζει ότι θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της λειτουργίας του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Διαδικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για την εκπλήρωση και παροχή των υπηρεσιών και την εξασφάλιση επικοινωνίας με το χρήστη και ουδέποτε μεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων, ή τα εκμεταλλεύεται για λόγους διαφορετικούς της λειτουργίας, του αντικειμένου του και των υπηρεσιών που παρέχει. Ο χρήστης έχει, στο πλαίσιο ισχύος των διατάξεων περί προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 – 13 του Ν. 2472/1997.
 11. Για την βελτίωση των υπηρεσιών του, ο Διαδικτυακός Τόπος δύναται να συγκεντρώνει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία περιήγησης σε αυτόν ή τον αριθμό πρωτοκόλλου ίντερνετ (IP) επισκεπτών ή χρηστών μέσω αντίστοιχων τεχνολογιών, όπως cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του επισκέπτη ή χρήστη, χωρίς πρόσβαση σε έγγραφα ή προσωπικά αρχεία. Διευκολύνουν την ασφαλή πλοήγηση, την αυθεντικοποίηση του χρήστη, την προσβασιμότητα των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου από τους επισκέπτες ή χρήστες και την στοχευμένη προβολή διαφημιστικού υλικού, ενώ μετρούν την επισκεψιμότητα των σελίδων, των εφαρμογών και των newsletter του Διαδικτυακού Τόπου και εμποδίζουν την εσκεμμένη αλλοίωση των στατιστικών στοιχείων της επισκεψιμότητας ή των online ψηφοφοριών αυτού. Γενικά, μέσω των cookies ενδέχεται να συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν τις τοποθεσίες περιήγησης του επισκέπτη ή χρήστη, τον τύπο του φυλλομετρητή (browser), το είδος του λειτουργικού συστήματος ή του υπολογιστή, τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης ή χρήστης και άλλες παρόμοιες πληροφορίες. Ο επισκέπτης ή χρήστης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει κατάλληλα τον φυλλομετρητή του, με σκοπό είτε να προειδοποιείται για την χρήση cookies από μια ιστοσελίδα είτε να εμποδίζεται η εγκατάστασή τους στον υπολογιστή του. Η μη αποδοχή τους, όμως, ενδέχεται να εμποδίσει την πρόσβαση του επισκέπτη ή χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου.

 12. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με την παροχή των υπηρεσιών που τυχόν προκύψει είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας. Το παρόν αποτελεί την συνολική συμφωνία μεταξύ του Διαδικτυακού Τόπου και του επισκέπτη ή χρήστη του Διαδικτυακού Τόπου και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Οιαδήποτε τροποποίηση των ανωτέρω όρων δύναται να επέλθει μονομερώς από το Διαδικτυακό Τόπο, με μόνη την έγγραφη ενσωμάτωσή της στο παρόν, χωρίς την ανάγκη τυχόν προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του επισκέπτη ή χρήστη.

 13. Η επίσκεψη και χρήση του Διαδικτυακού Τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων. Η παράβαση κάθε όρου θεωρείται ουσιώδης. Σε περίπτωση παράβασης των όρων χρήσης ο διαχειριστής του Διαδικτυακού Τόπου δύναται να λάβει σε βάρος του παραβάτη κάθε πρόσφορο, ανάλογο και αναγκαίο μέτρο μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ενδεικτικά ο αποκλεισμός του χρήστη και η έγερση σε βάρος του οποιαδήποτε αξίωσης απορρέει από την αντιβαίνουσα τους παρόντες όρους πράξη ή παράλειψή του.