Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Επιχειρηματικότητα Στάδιο 6: Χρηματοοικονομικό σχέδιο

Στάδιο 6: Χρηματοοικονομικό σχέδιο

Βασικά οικονομικά μεγέθη

Φτάνοντας στα τελικά στάδια διαμόρφωσης της επιχειρηματικής ιδέας σας, θα υπολογίσετε τα οικονομικά μεγέθη της μελλοντικής επιχείρησής σας, αξιοποιώντας τα δεδομένα που έχετε ήδη συλλέξει. Οι πρώτες οικονομικές παράμετροι που καλείστε να εκτιμήσετε είναι οι εξής:

α. Αριθμός δυνητικών πελατών μέγεθος αγοράς (σε πληθυσμό ατόμων) ποσοστό (επί τοις %) αγοραστών που πιθανώς να προσελκύσετε. Αξιοποιήστε τα συμπεράσματα της έρευνας αγοράς και της ανάλυσης ανταγωνισμού, χωρίς να είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός αυτού του ποσοστού.

β. Έσοδα = [πλήθος δυνητικών πελατών ποσότητα προϊόντος (που αναμένεται να αγοράσουν) τιμή] + χρηματοδότηση (αν υπάρχει).

γ. Έξοδα: Το κομμάτι αυτό χρειάζεται μια πολύ προσεκτική μελέτη, ώστε να είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα επηρεάσουν τη βιωσιμότητα του εγχειρήματός σας. Στα βασικά έξοδα μιας επιχείρησης συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

-Κεφάλαιο εισόδου (ποσό που θα καλύψει τα έξοδα μέχρι να σημειωθούν κέρδη).
-Σύσταση εταιρείας
-Διαμόρφωση εγκαταστάσεων
-Αγορά εξοπλισμού
-Μισθοδοσία
-Ασφαλιστικές εισφορές
-Προμήθεια πρώτων υλών / αναλώσιμων υλικών
-Κόστος παραγωγής προϊόντος
-Μεταφορά προϊόντος
-Διαφήμιση
-Πάγια λειτουργικά έξοδα (π.χ. ενοίκιο, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλέφωνο)
-Αποπληρωμή δανείων
-Φορολογία (κεφαλαίου, μερισμάτων, απόδοση ΦΠΑ, δασμοί, δημοτικά τέλη κ.α.)

δ. Κέρδος = Έσοδα - Έξοδα

Ο προϋπολογισμός σας είναι προτιμότερο να καταγράφει τα έσοδα και τις δαπάνες ανά έτος. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεστε, διότι αφενός η φορολογία αποδίδεται σε ετήσια βάση (όχι μηνιαία) και αφετέρου η οικονομική αστάθεια δεν επιτρέπει πιο μακροπρόθεσμες προβλέψεις. Μόνο ο υπολογισμός απόσβεσης του κεφαλαίου εισόδου υπερβαίνει αναγκαστικά το έτος, αφού δεν είναι εφικτή η κάλυψή του σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Αν θέλετε να καταλήξετε σε μια υπόθεση εργασίας για το απώτερο μέλλον της επιχείρησής σας θα συνεκτιμήσετε τις τάσεις και τις προοπτικές της αγοράς, που αυξομειώνουν τη ζήτηση ενός προϊόντος σε συνδυασμό με:

  • το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον,
  • τις φορολογικές πολιτικές
  • τις αλλαγές στη νομοθεσία που άπτεται των δραστηριοτήτων σας και
  • τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας.

Επειδή, λοιπόν, τα οικονομικά μεγέθη και οι προτιμήσεις του αγοραστικού κοινού μεταβάλλονται, καταρτίστε ένα ρεαλιστικά αισιόδοξο και ένα ρεαλιστικά απαισιόδοξο χρηματοοικονομικό σχέδιο. Προσδιορίζοντας το μέγιστο και το ελάχιστο δυνατό κέρδος θα εξάγετε κατά μέσον όρο την απόδοση της μελλοντικής επιχείρησής σας. Με βάση αυτά τα οικονομικά μεγέθη θα αξιολογήσετε την ιδέα σας.

Χρηματοδότηση – εξεύρεση κεφαλαίων

i.     Τραπεζικά δάνεια: Ποσά που δανείζει μια τράπεζα είτε ως κεφάλαια κίνησης, για να ενισχυθεί η ρευστότητα της επιχείρησης, είτε ως μακροπρόθεσμα, για την εγκατάσταση ή την επέκτασή της. Το επιτόκιο δεν είναι δεδομένο αλλά εξαρτάται από την αξιοπιστία του δανειζόμενου.

ii.     Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing): Παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης εξοπλισμού ή κινητής περιουσίας του ιδιοκτήτη / εκμισθωτή έναντι προσυμφωνημένου μισθώματος για ορισμένο χρονικό διάστημα. Τα ποσά που καταβάλλονται για την εξυπηρέτηση του leasingεντάσσονται στα έξοδα της επιχείρησης που εκπίπτουν από τη φορολόγηση.

iii.     Επιχειρηματικοί άγγελοι (business angels): Ιδιώτες επενδύουν σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, βοηθώντας τις και ως σύμβουλοι, με αντάλλαγμα ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου. Με την παρέλευση ενός χρονικού διαστήματος 1-2 ετών αποχωρεί, μεταπωλώντας το μερίδιό του σε άλλον επενδυτή.

iv.     Επιχειρηματικές συμμετοχές (venture capitals): Ιδιώτες επενδυτές ή εταιρείες εξαγοράζουν ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μιας αναπτυσσόμενης επιχείρησης, προσφέροντας συμβουλές και το δίκτυο επαφών τους.

v.     Θερμοκοιτίδες: Εταιρείες προσφέρουν χρηματοδότηση, χώρο, εξοπλισμό και υποδομές σε υποσχόμενες, νεοσύστατες επιχειρήσεις, με αντάλλαγμα ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου.

vi.     Τεχνοβλαστοί: Επιχειρήσεις που αποσκοπούν στην εμπορική αξιοποίηση της επιστημονικής έρευνας και είναι χρηματοδοτούμενες είτε μέσω συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς είτε μέσω προγραμμάτων.

vii.     Χρηματοδοτικά προγράμματα: Δημόσιοι φορείς, όπως ο ΟΑΕΔ, δήμοι, περιφέρειες ή Υπουργεία παρέχουν οικονομική στήριξη σε επιχειρήσεις προκειμένου να τονωθεί οι ευαίσθητοι κλάδοι της παραγωγής.

Έχει διαβαστεί 1122 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 29 Αύγουστος 2014 18:10

Newsletter

Μείνετε πάντα ενήμεροι στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(επικοινωνία σχετικά με διαφήμιση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Επιχειρηματικότητα Στάδιο 6: Χρηματοοικονομικό σχέδιο