Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΚΑΡΙΕΡΑ Αυτοπεριγραφική έκθεση Χρησιμότητα

Χρησιμότητα αυτοπεριγραφικής έκθεσης

Γενικά στοιχεία

Η αυτοπεριγραφική έκθεση είναι ένα κείμενο συνήθως πεντακοσίων (500) έως χιλίων (1000) λέξεων που συνάπτεται στην αίτηση εισαγωγής σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Μέσω αυτής ο υποψήφιος διαγράφει την προσωπικότητά του, εκθέτει αναλυτικά τα προσόντα του, ιδίως τα ακαδημαϊκά εφόδιά του, καθώς και τους ερευνητικούς ή επαγγελματικούς στόχους του. Ο στόχος της εν λόγω έκθεσης είναι να πειστούν οι αξιολογητές της αίτησης ότι ο υποψήφιος είναι κατάλληλος για το πρόγραμμα σπουδών, ώστε θα ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του. Η αυτοπεριγραφική έκθεση αναφέρεται διαφορετικά και ως προσωπική δήλωση ή αγγλιστί application essay, personal statement και statement of purpose.

Μην παραλείψετε να ελέγξετε την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης (Career Office) του πανεπιστημίου που σας ενδιαφέρει για οδηγίες ή πρότυπα συγγραφής της αυτοπεριγραφικής έκθεσης. Έτσι θα μάθετε το ύφος και τη μορφή του κειμένου που περιμένουν να λάβουν.

στάδια προετοιμασίας αυτοπεριγραφικής έκθεσης

Η προσωπική δήλωση αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της συνολικής αίτησης, καθώς δίνεται η ευκαιρία στους αξιολογητές να γνωρίσουν τον υποψήφιο μέσα από το ίδιο του το κείμενο. Λειτουργεί σαν ένα είδος «ψυχογραφήματος» από το οποίο εκείνοι θα προσπαθήσουν να προσδιορίσουν την προσωπικότητα, την επιστημονική εικόνα αλλά και τη γλωσσική και γενικότερα την επικοινωνιακή ικανότητα του υποψηφίου. Εντούτοις, η συγκεκριμένη δήλωση δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αποδοχή μιας αίτησης, αλλά συνεκτιμάται με άλλα δεδομένα του υποψηφίου, όπως τα ακαδημαϊκά εφόδια, η απόδοση σε εξετάσεις, οι δημοσιεύσεις, το βιογραφικό ή η συνέντευξη.

Οι αξιολογητές, μέσω της αυτοπεριγραφικής έκθεσης, αναμένουν να λάβουν την πλήρη εικόνα πρωτίστως των ακαδημαϊκών προσόντων του αιτούντος και έπειτα των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εμπειρίας του. Η τελευταία δεν θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση αλλά επιπρόσθετο προσόν, όπως και η επαφή με την ευρύτερη βιβλιογραφία ενός επιστημονικού κλάδου πέρα από την υποχρεωτική στο πλαίσιο ενός μαθήματος. Μια μακροσκελής λίστα με πτυχία, δεξιότητες, τίτλους βιβλίων ή σεμινάρια έχει μικρή αξία, αν δεν γίνεται σαφές πώς όλα αυτά συνέβαλαν στην επιστημονική και προσωπική ανάπτυξη του υποψηφίου. Οι αξιολογητές, δηλαδή, αναζητούν τα χαρακτηριστικά του υποψηφίου που θα του δώσουν τη δυνατότητα να επιτύχει στις πανεπιστημιακές σπουδές του. Σχετικά με αυτά θα ερωτηθεί και στο στάδιο της συνέντευξης, ώστε πρέπει να είναι έτοιμος να υποστηρίξει με σαφήνεια και λεπτομέρεια το περιεχόμενο της αυτοπεριγραφικής έκθεσης.

Στην περίπτωση που το πτυχίο του υποψηφίου δεν έχει άμεση σχέση με το μεταπτυχιακό ή το διδακτορικό που επιθυμεί να παρακολουθήσει, πρέπει να επισημάνει ότι διαθέτει το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο. Έστω ότι ένας απόφοιτος τμήματος φυσικής επιθυμεί να κάνει μεταπτυχιακό στον προγραμματισμό, χρειάζεται να υπογραμμίσει τις γνώσεις μαθηματικών που διαθέτει, καθώς και οποιαδήποτε επαφή με τον προγραμματισμό. Καλείται, δηλαδή, ο ενδιαφερόμενος να αναλύσει τους λόγους που τον ώθησαν σε διαφορετικού αντικειμένου μεταπτυχιακό σε σχέση με το βασικό πτυχίο του. Επίσης, πρέπει να δείξει ότι συνειδητοποιεί τις απαιτήσεις και τις δυσκολίες που συνεπάγεται η επιλογή του.

 Στάδια προετοιμασίας

1. Επιλογή αντικειμένου σπουδών: Το βασικό πτυχίο συνήθως παρέχει ένα ευρύ πεδίο γνώσεων. Με τις μεταπτυχιακές σπουδές του, ο απόφοιτος θα επιλέξει έναν από όλους τους τομείς της επιστήμης του στον οποίο θα εξειδικευτεί.

2. Αναζήτηση τμημάτων πανεπιστημίων: Ένας τομέας εξειδίκευσης μπορεί να μην αποτελεί αντικείμενο πολλών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Επομένως, αφού ο απόφοιτος επιλέξει τη χώρα όπου επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του, καλείται να εντοπίσει τα μεταπτυχιακά που τον ενδιαφέρουν περισσότερο.

3. Ενημέρωση για προϋποθέσεις υποδοχής από κάθε πανεπιστήμιο: Οι διαδικασίες εισαγωγής των μεταπτυχιακών φοιτητών δεν είναι ίδιες για κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Συχνά διαφοροποιούνται ως προς τα βαθμολογικά κριτήρια, δηλαδή τον χαμηλότερο βαθμό πτυχίου με τον οποίον κάποιος μπορεί να εισαχθεί, τον τρόπο εισαγωγής, με εξετάσεις ή με απλή αίτηση, και τα πρόσθετα προαπαιτούμενα, όπως την υποχρεωτική λήψη υποτροφίας. Ο υποψήφιος πρέπει να ενημερωθεί για τα παραπάνω κριτήρια, ώστε να γνωρίζει σε ποια πανεπιστήμια πληροί τις προϋποθέσεις υποδοχής, εστιάζοντας το ενδιαφέρον του σε αυτά.

4. Λήψη οδηγιών και προτύπων για έγγραφα αίτησης: Πολλές ιστοσελίδες πανεπιστημίων, ιδιαίτερα του εξωτερικού, παραθέτουν πρότυπα των συνημμένων στην αίτηση εγγράφων. Από εκεί μπορεί ο αιτών να αντλήσει τις οδηγίες και τα πρότυπα των αυτοπεριγραφικών εκθέσεων. Μην παρακάμψετε αυτό το στάδιο, διότι σας βοηθά να κατανοήσετε πώς ακριβώς περιμένουν οι αξιολογητές την έκθεσή σας.

5. Σχεδιάγραμμα: Η συγγραφή ενός κειμένου μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρονοβόρα διαδικασία με αμφίβολα, μάλιστα, αποτελέσματα, αν δεν ακολουθεί ένα σχεδιάγραμμα. Αυτό βοηθά τον συντάκτη να εντοπίσει και να καταγράψει τις πληροφορίες που θέλει να εντάξει στο κείμενό του και ύστερα να τις ταξινομήσει ανά θέμα σε παραγράφους, ξεκινώντας από τα σημαντικότερες.

6. Σύνταξη δήλωσης: Με βάση το σχεδιάγραμμα συντάσσεται η προσωπική δήλωση.

7. Έλεγχος γραπτού κειμένου: Ελέγχεται το περιεχόμενο ως προς την πληρότητα και την ακρίβεια των στοιχείων, ενώ γίνεται και γλωσσικός έλεγχος, για να εντοπιστούν ορθογραφικά ή εκφραστικά λάθη. Εκτός από τη διόρθωση των λαθών που θα εντοπιστούν, στοχευμένες τροποποιήσεις στο ύφος μπορούν να κάνουν το κείμενο πιο ελκυστικό στον αναγνώστη. Έχει παρατηρηθεί ότι, λόγω της έκτασης της αυτοπεριγραφικής έκθεσης, η αναζήτηση λαθών επικεντρώνεται στις αρχικές παραγράφους και, επειδή ο αναγνώστης κουράζεται, του διαφεύγουν λάθη στις τελευταίες παραγράφους. Ωστόσο, επιμείνετε σε αυτό το στάδιο, καθώς είναι βέβαιο ότι η αρχική μορφή κάθε κειμένου επιδέχεται σημαντικών βελτιώσεων.

8. Αποστολή: Αφού βεβαιωθείτε για την ορθότητα και την πληρότητα όλων των απαραίτητων εγγράφων, αποστέλλετε τον φάκελο της αίτησής σας.

Έχει διαβαστεί 2287 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Ιούνιος 2015 19:54
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Κανόνες συγγραφής αυτοπεριγραφικής έκθεσης »

Newsletter

Μείνετε πάντα ενήμεροι στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(επικοινωνία σχετικά με διαφήμιση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΚΑΡΙΕΡΑ Αυτοπεριγραφική έκθεση Χρησιμότητα