Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΚΑΡΙΕΡΑ Συνέντευξη Κατηγορίες Ερωτήσεων Συνέντευξης Προϋπηρεσία

Ερωτήσεις σχετικές με προϋπηρεσία

 • Προσδιορίστε τη θέση σας στην ιεραρχία / στο οργανόγραμμα της εταιρείας.
 • Ποιες αρμοδιότητες είχατε αναλάβει;
 • Πώς είχατε οργανώσει τις καθημερινές δραστηριότητές σας στη θέση που κατείχατε;

Ο υποψήφιος καλείται να περιγράψει τη θέση που κατείχε και τον τρόπο εργασίας που ακολουθούσε υπό τον προηγούμενο εργοδότη του. Αναμένεται μια σαφής και κατατοπιστική απάντηση, μέσω της οποία θα εξαχθούν συμπεράσματα για την οργανωτικότητα και την αποδοτικότητα του υποψηφίου.

 • Ήταν συνειδητή η επιλογή σας να σταδιοδρομήσετε στον συγκεκριμένο τοµέα;
 • Για ποιους λόγους εργαστήκατε / επιδιώκετε να εργαστείτε σε αυτή τη χώρα;

Μέσω της αιτιολόγησης των απαντήσεών του, κρίνεται ως προς την ικανότητά του να μελετά τη σκοπιμότητα των αποφάσεών και τα κριτήρια με τα οποία ενεργεί ή σχεδιάζει το μέλλον του. Ξεχωρίζουν, δηλαδή, τα άτομα που εξετάζουν προσεκτικά τις επιλογές τους και έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα, από όσους λειτουργούν κυκλοθυμικά, συναισθηματικά ή αυθόρμητα. Εκτός τούτου, μέσω των παραπάνω ερωτημάτων οδηγείται η συζήτηση στα μελλοντικά σχέδια του υποψηφίου. Επομένως, προσπαθήστε να προβάλετε στέρεα επιχειρήματα και συγκεκριμένους στόχους.

 • Ποια πλεονεκτήματα βρίσκετε στην προηγούμενη / τρέχουσα εργασία σας;
 • Ποια μειονεκτήματα / αδύναμα σημεία εντοπίζετε στην προηγούμενη / τωρινή εργασία σας;
 • Ποια χαρακτηριστικά είχε ο προϊστάμενος που εκτιμήσατε περισσότερο κατά τη διάρκεια της καριέρας σας;
 • Ποιος ήταν ο χειρότερος προϊστάμενος που είχατε και γιατί;
 • Ποια από τις προηγούμενες θέσεις εργασίας σας ταίριαζε καλύτερα;
 • Θα κάνατε προτάσεις για βελτίωση ενός τομέα σε κάποια επιχείρηση που έχετε ήδη εργαστεί;

Αξιολογείται η αντίληψή σας για τους στόχους και τις απαιτήσεις της εργασίας σας, η δυνατότητα αρμονικής συνεργασίας, η γνώση του αντικειμένου, καθώς και η παρατηρητικότητα. Δώστε τα εύσημα σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις που εκτιμάτε. Μην κάνετε το σοβαρό λάθος να ασκήσετε κριτική κατά οποιουδήποτε, ούτε να τονίσετε τις δυσλειτουργίες μιας εταιρείας. Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο εσείς προτιμάτε να δουλεύετε και τα λάθη που θα προσπαθούσατε να αποφύγετε. Σημειώστε, όμως, ότι κάθε ομάδα ή εταιρεία υιοθετεί τις αρχές και τις μεθόδους λειτουργίας που εναρμονίζονται καλύτερα με τις ανάγκες της.

Περιγράψτε τα σημαντικότερα επιτεύγματά σας κατά τη διάρκεια της καριέρας σας.

Ο υποψήφιος πρέπει με σύντομο και περιεκτικό λόγο να παραθέσει περιπτώσεις κατά τις οποίες πέτυχε ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα. Ειδικότερα, θα αιτιολογήσει τον λόγο που κάνει το αποτέλεσμα αυτό ξεχωριστό και πρωτότυπο, τους στόχους που τέθηκαν και πώς αυτοί ολοκληρώθηκαν. Ο συνεντευκτής θα εξάγει συμπεράσματα για τον τρόπο σκέψης του υποψηφίου, την εργατικότητά του, την ικανότητά του να επιλύει προβλήματα, την ευρύτητα του γνωστικού πεδίου του, το ενδιαφέρον του για συνεχιζόμενη εκπαίδευση, τη διάθεσή του να αντιμετωπίζει προκλήσεις και να εξελίσσεται.

 • Περιγράψτε μία συγκεκριμένη πρωτοβουλία που αναλάβατε από την αρχή της καριέρας σας και τον τρόπο που την φέρατε εις πέρας / υλοποιήσατε.
 • Αφού δεν έχετε εργασιακή εμπειρία, περιγράψτε μας έναν απαιτητικό στόχο / ένα προσωπικό στοίχημα που θέσατε;
 • Τι είδους καινοτόμες ιδέες ή προσεγγίσεις έχετε να επιδείξετε;
 • Στην προηγούμενη / τωρινή εργασία σας, συνεισφέρατε σε κάποιο έργο για το οποίο είστε περήφανος;

Ξεκινάτε την απάντησή σας προσδιορίζοντας τη φύση του προβλήματος που έπρεπε να αντιμετωπιστεί, τους στόχους που τέθηκαν και τα μέσα επίτευξής τους, καθώς και τη σημασία του τελικού αποτελέσματος. Από τα λεγόμενά σας να διαφαίνεται η συνέπειά σας, η δυνατότητά σας να καταλήξετε σε αξιοποιήσιμα αποτελέσματα και η επινοητικότητά σας στην εξεύρεση λύσεων. Τέλος, ο εργοδότης ενδιαφέρεται να γνωρίζει αν μπορείτε να ολοκληρώσετε αποτελεσματικά ένα έργο, έχοντας αυξημένη απόδοση αλλά μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο και τον προϋπολογισμό.

 • Έχετε αντιμετωπίσει ποτέ μια απροσδόκητη κατάσταση ή ένα πρόβλημα που δεν λυνόταν βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών;

Στην απάντηση χρειάζεται να περιγράψετε το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε, να αιτιολογήσετε γιατί ήταν απρόβλεπτο, να αναφερθείτε στις λύσεις που συζητήθηκαν και σε αυτή που τελικά εφαρμόστηκε, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητά της. Οι συνεντευκτές εξετάζουν, εκτός από τις τεχνικές γνώσεις σας, την προσαρμοστικότητά σας σε πρωτόγνωρες συνθήκες ακόμα και στην αλλαγή αντικειμένου εργασίας, καθώς και την δυνατότητά σας να εργαστείτε υπό πίεση. Αναζητούν, δηλαδή, τα χαρακτηριστικά ενός εφευρετικού ατόμου.

 • Χρειάστηκε κάποια στιγμή να συνεργαστείτε με συναδέλφους σας για την ολοκλήρωση ενός έργου;
 • Διηγηθείτε μια περίπτωση κατά την οποία βοηθήσατε κάποιον συνάδελφο που είχε λιγότερη πείρα από εσάς σε ένα θέμα.
 • Διηγηθείτε μας ένα παράδειγμα συμμετοχής σας σε ομάδα εργασίας της οποίας τα μέλη δεν είχατε ταύτιση απόψεων. Πώς λύσατε το ζήτημα που σας είχε ανατεθεί;

Στις παραπάνω περιπτώσεις ζητείται από τον υποψήφιο να περιγράψει τη σύνθεση και τους στόχους της ομάδας, τη θέση και τα καθήκοντα του ίδιου, τις διαδικασίες συντονισμού και λήψης αποφάσεων. Οι συνεντευκτές ενδιαφέρονται κυρίως για τη συνεισφορά του υποψηφίου στην ομάδα, παρέχοντας τις γνώσεις του, εκτελώντας με υπευθυνότητα τα καθήκοντά του και συζητώντας σε βάθος όλες τις απόψεις.

 • Υπήρξε περίπτωση που προβήκατε σε μια ενέργεια χωρίς την συγκατάθεση του προϊσταμένου σας;

Οι αυτόβουλες ενέργειες, χωρίς την άδεια του προϊσταμένου, δικαιολογούνται μόνο εφόσον αυτός απουσιάζει ή ο εργαζόμενος έχει να αντιμετωπίσει μια κατεπείγουσα ανάγκη. Αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, οι συνεντευκτές ενδέχεται να εκλάβουν την πρωτοβουλία σας ως αδιαφορία για την άποψη των ανωτέρων σας. Προσέξτε, λοιπόν, αν απαντήσετε θετικά στην ερώτηση, πώς θα αιτιολογήσετε το γεγονός ότι δεν είχατε έγκριση για τις πράξεις σας.

 • Περιγράψτε μας μια περίπτωση που αντιμετωπίσατε έναν απαιτητικό πελάτη και τον τρόπο με τον οποίο ενεργήσατε.
 • Δώστε ένα παράδειγμα επιτυχούς εξυπηρέτησης πελάτη. Γιατί επρόκειτο για επιτυχία σας;

Η δεδομένη ερώτηση είναι κρίσιμης σημασίας για εμπορικές επιχειρήσεις, των οποίων η εξάρτηση από το αγοραστικό κοινό είναι άμεση. Για αυτό, φροντίζετε να δώσετε μια καλά δομημένη απάντηση. Ξεκινάτε περιγράφοντας τόσο τα χαρακτηριστικά του πελάτη όσο και το πρόβλημα που ανέκυψε. Έπειτα αναλύετε το σκεπτικό βάσει του οποίου ενεργήσατε, τα αποτελέσματα, καθώς και την αντίδραση του πελάτη. Πρέπει να αποδείξετε ότι κατανοήσατε τις ανάγκες του και ανταποκριθήκατε σε αυτές με τον πλέον άμεσο και επαρκή τρόπο, βρίσκοντάς του ικανοποιητική λύση. Η προθυμία και η ευγένεια είναι αρετές που συνεκτιμώνται, αντίθετα με την επίρριψη ευθυνών στον πελάτη ή την αμυντική στάση απέναντί του εκ μέρους του πωλητή.

 • Υπάρχουν περιπτώσεις οπότε αποτύχατε / κατά τις οποίες δεν μείνατε ευχαριστημένος από τον εαυτό σας;
 • Πιστεύετε ότι οι ευθύνες για τα λάθη σας βαραίνουν μόνο εσάς ή και άλλους;

Κανένας δεν είναι τέλειος, ώστε να μην πέφτει σε λάθη ή παραλείψεις. Ακόμα και οι αξιολογητές θα θυμούνται σημαντικά λάθη που οι ίδιοι διέπραξαν κατά το παρελθόν. Αυτό που περιμένουν, όμως, από τον υποψήφιο είναι η ειλικρίνεια και το θάρρος να αναλάβει ευθαρσώς τις ευθύνες του. Μην προσπαθήσετε ποτέ να κατηγορήσετε άλλους, ακόμα και αν όντως φταίνε. Έπειτα, πρέπει να εξηγήσει πειστικά σε ποιες αδυναμίες του οφείλονταν τα σφάλματά του και πώς προσπάθησε να τις υπερβεί, δηλαδή να βελτιώσει τον εαυτό του.

 • Πώς θα κρίνατε τον προηγούμενο προϊστάμενό σας;
 • Ποια εντύπωση σας άφησε η τελευταία εταιρία που δουλέψατε;
 • Μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα συναδέλφων / προϊσταμένων / υφισταμένων με τους οποίους διαταράχθηκαν οι σχέσεις σας; Με ποιο τρόπο τις αποκαταστήσετε;
 • Πώς και γιατί διακόπηκε η συνεργασία σας;
 • Γιατί θέλετε να αποχωρήσετε από την εργασία σας;

Με τις παραπάνω ερωτήσεις ελέγχεται η σχέση του υποψηφίου με τους προηγούμενους εργοδότες και η ικανότητά του να συνεργάζεται αρμονικά με τους συναδέλφους του. Ο ερωτώμενος, ισχυριζόμενος ότι δεν αντιμετώπισε προσωπικά προβλήματα, αποφεύγει να στραφεί κατά των πρώην συνεργατών ή προϊσταμένων του, ακόμα και αν είναι δικαιολογημένα τα παράπονά του. Αντίθετα, αναδεικνύει τις περιπτώσεις που εκείνοι τον στήριξαν, τον αναγνώρισαν και του έδωσαν ευκαιρίες να πετύχει κάτι. Αναφέρεται, δηλαδή, μόνο στα θετικά στοιχεία και στα οφέλη που αποκόμισε από το εργασιακό περιβάλλον της κάθε επιχείρησης όπου δούλεψε.

Αν είναι η κατάσταση είναι τόσο ρόδινη όσο περιγράφεται, εγείρεται το ζήτημα γιατί ο υποψήφιος αποχώρησε από τη θέση του. Αν αυτό δεν οφείλεται στη προκαθορισμένη λήξη της σύμβασης ή αντικειμενικές δυσκολίες, η δικαιολογία που μπορεί να ευσταθεί είναι ότι «είχατε ανάγκη να ασχοληθείτε με πιο ανταγωνιστικό / καινοτόμο / κερδοφόρο αντικείμενο». Σημειώστε δε ότι είχατε ενημερώσει εγκαίρως τον εργοδότη σας για τη παραίτησή σας, ώστε να βρεθεί αντικαταστάτης. Αν ο υποψήφιος έχει απολυθεί, όμως, μπορεί να προβάλλει την αιτιολογία ότι «δεν υπήρχε ταύτιση απόψεων με τον εργοδότη» ή ότι «είχε διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων, παρότι κατανοεί και τη στάση του εργοδότη».

 • Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία σας αξιολογούσαν στην προηγούμενη θέση σας; Συμφωνείτε με αυτά; / Τα θεωρείτε δίκαια;
 • Περιγράψτε μέσω ενός παραδείγματος πώς δεχθήκατε μια κριτική που σας ασκήθηκε.

Ως προς το θέμα της κριτικής και της αξιολόγησης, ο υποψήφιος οφείλει να δέχεται τη γνώμη των άλλων, για να εντοπίσει ευκολότερα τα αδύνατα σημεία του και να βελτιωθεί. Ωστόσο, οι κρίσεις που διατυπώνονται πρέπει να είναι τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές, χωρίς να προσβάλλουν την προσωπικότητα του κρινόμενου.

 • Πώς βρήκατε τις έως τώρα θέσεις εργασίας σας;

Σας ζητείται να περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο αναζητάτε θέσεις εργασίας, π.χ. μέσω διαδικτύου, εφημερίδων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αναφερθείτε, ακόμα, στα πλεονεκτήματα του βιογραφικού ή της προσωπικότητάς σας που -κατά τη γνώμη σας- έχουν παίξει ρόλο σε παλιότερες προσλήψεις σας. Μην αφήσετε να εννοηθεί ότι πήρατε κάποια θέση με αθέμιτα μέσα, ακόμα και αν αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο συνεντευκτής προσπαθεί να εξάγει συμπεράσματα για τη μεθοδικότητα και την επιμονή σας σε μια δύσκολη φάση, όπως η αναζήτηση εργασίας.

 • Πού αποδίδετε το γεγονός ότι παραμένετε άνεργος για μεγάλο χρονικό διάστημα;
 • Πώς αξιοποιούσατε τον χρόνο σας κατά το διάστημα που παραμένατε άνεργος;
 • Πού οφείλονται οι τόσο συχνές αλλαγές θέσεων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα;
 • Γιατί αλλάξατε επαγγελματικό κλάδο ξαφνικά;
 • Γιατί επιλέξατε να ακολουθήσετε επαγγελματικό τομέα μη σχετικό με τις σπουδές σας;

Για να απαντήσετε τα ζητήματα που τίθενται παραπάνω οπλιστείτε με αυτοπεποίθηση και προβείτε σε έναν λεπτομερή απολογισμό των πεπραγμένων σας. Οι συνομιλητές σας γνωρίζουν επακριβώς τα προβλήματα που μαστίζουν την αγορά εργασίας. Άρα, το ζητούμενο δεν είναι να επαναλάβετε τα αυτονόητα αλλά να δείξετε πώς προσπαθείτε να βρείτε εσείς λύση. Η διαχείριση της ανεργίας περιλαμβάνει δυο σκέλη: πρώτον την αναζήτηση της επόμενης δουλειάς και δεύτερον την αξιοποίηση του κενού χρόνου. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από δωρεάν σεμινάρια e-learning, από προγράμματα κατάρτισης ανέργων και γενικώς με κάθε δραστηριότητα που προάγει τις δεξιότητες και τις γνώσεις του ατόμου.

Υπό αυτό το πρίσμα, η μεταπήδηση σε διαφορετικό επαγγελματικό κλάδο ή οι συχνές αλλαγές της εργασιακής κατάστασης του υποψηφίου αιτιολογούνται από την προσπάθειά του να προσαρμοστεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η ελαστικότητα που παρατηρείται σε αυτήν δεν επιτρέπει τη μονιμότητα αλλά τη συνεχή επαγρύπνηση για νέες ευκαιρίες.

 • Ποιο το ύψος των αποδοχών σας στην τελευταία σας θέση;

Να είστε ειλικρινής με τον συνεντευκτή. Αν θέλετε οπωσδήποτε τη θέση, μπορείτε να του υπενθυμίσετε ότι το θέμα των αποδοχών σας είναι συζητήσιμο, δεδομένης, μάλιστα, και της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας.

 • Τι είδους οφέλη αποκομίσατε από τις θέσεις εργασίας που αναλάβατε μέχρι σήμερα;
 • Έχετε μετανιώσει για ορισμένες επαγγελματικές επιλογές σας;
 • Υπήρξαν άτομα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη σταδιοδρομία σας;
 • Οι επαγγελματικοί σας στόχοι έχουν επηρεαστεί από μια θέση που πήρατε ή από κάποια άλλη δραστηριότητα;
 • Πιστεύετε ότι χρειάζεστε περαιτέρω εκπαίδευση / εξειδίκευση;
 • Ποιες πρωτοβουλίες παίρνετε, για να επεκτείνετε τη γνώση σας στον τομέα ειδίκευσή σας;

Με τις παραπάνω ερωτήσεις εκτιμάται ο βαθμός αυτογνωσίας και η κριτική ικανότητα του υποψηφίου. Τα οφέλη του κάθε εργαζομένου είναι τόσο επαγγελματικά (π.χ. πείρα, ευχέρεια στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων) όσο και προσωπικά (π.χ. κοινωνικοποίηση, ομαδικότητα, θάρρος). Μην αποποιηθείτε καμιά επιλογή σας, ακόμα και αν αποδείχθηκε σφαλερή. Στην ουσία σας βοήθησε να συνειδητοποιήσετε τις παραλείψεις σας και τα αδύνατα σημεία σας, ώστε να προσπαθήσετε να τα διορθώσετε. Τέλος, τονίστε την σημασία της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε μια αγορά εργασίας που εξελίσσεται ραγδαία, αναφέροντας τους τομείς στους οποίους χρειάζεστε περισσότερη εξειδίκευση και τις προσωπικές σας ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή.

Έχει διαβαστεί 1925 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Ιούνιος 2015 19:34

Newsletter

Μείνετε πάντα ενήμεροι στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(επικοινωνία σχετικά με διαφήμιση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΚΑΡΙΕΡΑ Συνέντευξη Κατηγορίες Ερωτήσεων Συνέντευξης Προϋπηρεσία