Βρίσκεστε εδώ: Αρχική BLOG Άρθρα Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: επιχειρηματικότητα
27 Ιούνιος 2014 ΑΡΘΡΑ

Πολλοί είναι αυτοί που, κατ’ επίδραση των περιστάσεων, είτε αποστρέφονται την επιχειρηματικότητα είτε καταφεύγουν σε αυτήν. Οι μεν πρώτοι αποθαρρύνονται κυρίως από το αβέβαιο φορολογικό καθεστώς, την οικονομική αστάθεια και τη γραφειοκρατία. Οι δε άλλοι επιλέγουν τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης, συχνά επενδύοντας στην καινοτομία ή στις δυνατότητες του διαδικτύου, μορφές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί και ως «επιχειρηματικότητα ανάγκης». Όντως τα κύματα απολύσεων, η ανασφάλιστη -και με όρους Μεσαίωνα- εργασία έχει οδηγήσει αρκετούς νέους στην υλοποίηση των δικών τους επιχειρηματικών σχεδίων. Από το 2012 ο ΙΟΒΕ καταγράφει την αύξηση του αριθμού των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, εκ των οποίων το 30% δηλώνει ότι ωθήθηκαν στο εγχείρημά τους από την οικονομική κρίση (Βλ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»).

17 Ιούνιος 2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Βασικά οικονομικά μεγέθη

Φτάνοντας στα τελικά στάδια διαμόρφωσης της επιχειρηματικής ιδέας σας, θα υπολογίσετε τα οικονομικά μεγέθη της μελλοντικής επιχείρησής σας, αξιοποιώντας τα δεδομένα που έχετε ήδη συλλέξει. Οι πρώτες οικονομικές παράμετροι που καλείστε να εκτιμήσετε είναι οι εξής:

α. Αριθμός δυνητικών πελατών μέγεθος αγοράς (σε πληθυσμό ατόμων) ποσοστό (επί τοις %) αγοραστών που πιθανώς να προσελκύσετε. Αξιοποιήστε τα συμπεράσματα της έρευνας αγοράς και της ανάλυσης ανταγωνισμού, χωρίς να είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός αυτού του ποσοστού.

β. Έσοδα = [πλήθος δυνητικών πελατών ποσότητα προϊόντος (που αναμένεται να αγοράσουν) τιμή] + χρηματοδότηση (αν υπάρχει).

γ. Έξοδα: Το κομμάτι αυτό χρειάζεται μια πολύ προσεκτική μελέτη, ώστε να είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα επηρεάσουν τη βιωσιμότητα του εγχειρήματός σας. Στα βασικά έξοδα μιας επιχείρησης συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

-Κεφάλαιο εισόδου (ποσό που θα καλύψει τα έξοδα μέχρι να σημειωθούν κέρδη).
-Σύσταση εταιρείας
-Διαμόρφωση εγκαταστάσεων
-Αγορά εξοπλισμού
-Μισθοδοσία
-Ασφαλιστικές εισφορές
-Προμήθεια πρώτων υλών / αναλώσιμων υλικών
-Κόστος παραγωγής προϊόντος
-Μεταφορά προϊόντος
-Διαφήμιση
-Πάγια λειτουργικά έξοδα (π.χ. ενοίκιο, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλέφωνο)
-Αποπληρωμή δανείων
-Φορολογία (κεφαλαίου, μερισμάτων, απόδοση ΦΠΑ, δασμοί, δημοτικά τέλη κ.α.)

δ. Κέρδος = Έσοδα - Έξοδα

Ο προϋπολογισμός σας είναι προτιμότερο να καταγράφει τα έσοδα και τις δαπάνες ανά έτος. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεστε, διότι αφενός η φορολογία αποδίδεται σε ετήσια βάση (όχι μηνιαία) και αφετέρου η οικονομική αστάθεια δεν επιτρέπει πιο μακροπρόθεσμες προβλέψεις. Μόνο ο υπολογισμός απόσβεσης του κεφαλαίου εισόδου υπερβαίνει αναγκαστικά το έτος, αφού δεν είναι εφικτή η κάλυψή του σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Αν θέλετε να καταλήξετε σε μια υπόθεση εργασίας για το απώτερο μέλλον της επιχείρησής σας θα συνεκτιμήσετε τις τάσεις και τις προοπτικές της αγοράς, που αυξομειώνουν τη ζήτηση ενός προϊόντος σε συνδυασμό με:

 • το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον,
 • τις φορολογικές πολιτικές
 • τις αλλαγές στη νομοθεσία που άπτεται των δραστηριοτήτων σας και
 • τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας.

Επειδή, λοιπόν, τα οικονομικά μεγέθη και οι προτιμήσεις του αγοραστικού κοινού μεταβάλλονται, καταρτίστε ένα ρεαλιστικά αισιόδοξο και ένα ρεαλιστικά απαισιόδοξο χρηματοοικονομικό σχέδιο. Προσδιορίζοντας το μέγιστο και το ελάχιστο δυνατό κέρδος θα εξάγετε κατά μέσον όρο την απόδοση της μελλοντικής επιχείρησής σας. Με βάση αυτά τα οικονομικά μεγέθη θα αξιολογήσετε την ιδέα σας.

Χρηματοδότηση – εξεύρεση κεφαλαίων

i.     Τραπεζικά δάνεια: Ποσά που δανείζει μια τράπεζα είτε ως κεφάλαια κίνησης, για να ενισχυθεί η ρευστότητα της επιχείρησης, είτε ως μακροπρόθεσμα, για την εγκατάσταση ή την επέκτασή της. Το επιτόκιο δεν είναι δεδομένο αλλά εξαρτάται από την αξιοπιστία του δανειζόμενου.

ii.     Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing): Παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης εξοπλισμού ή κινητής περιουσίας του ιδιοκτήτη / εκμισθωτή έναντι προσυμφωνημένου μισθώματος για ορισμένο χρονικό διάστημα. Τα ποσά που καταβάλλονται για την εξυπηρέτηση του leasingεντάσσονται στα έξοδα της επιχείρησης που εκπίπτουν από τη φορολόγηση.

iii.     Επιχειρηματικοί άγγελοι (business angels): Ιδιώτες επενδύουν σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, βοηθώντας τις και ως σύμβουλοι, με αντάλλαγμα ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου. Με την παρέλευση ενός χρονικού διαστήματος 1-2 ετών αποχωρεί, μεταπωλώντας το μερίδιό του σε άλλον επενδυτή.

iv.     Επιχειρηματικές συμμετοχές (venture capitals): Ιδιώτες επενδυτές ή εταιρείες εξαγοράζουν ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μιας αναπτυσσόμενης επιχείρησης, προσφέροντας συμβουλές και το δίκτυο επαφών τους.

v.     Θερμοκοιτίδες: Εταιρείες προσφέρουν χρηματοδότηση, χώρο, εξοπλισμό και υποδομές σε υποσχόμενες, νεοσύστατες επιχειρήσεις, με αντάλλαγμα ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου.

vi.     Τεχνοβλαστοί: Επιχειρήσεις που αποσκοπούν στην εμπορική αξιοποίηση της επιστημονικής έρευνας και είναι χρηματοδοτούμενες είτε μέσω συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς είτε μέσω προγραμμάτων.

vii.     Χρηματοδοτικά προγράμματα: Δημόσιοι φορείς, όπως ο ΟΑΕΔ, δήμοι, περιφέρειες ή Υπουργεία παρέχουν οικονομική στήριξη σε επιχειρήσεις προκειμένου να τονωθεί οι ευαίσθητοι κλάδοι της παραγωγής.

17 Ιούνιος 2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο όρος “marketing” συνοψίζει όλες τις ενέργειες που αποσκοπούν στην προβολή μιας επιχείρησης στο καταναλωτικό κοινό. Είναι ένα εργαλείο που σας βοηθά να επικοινωνήσετε με τους δυνητικούς πελάτες σας, δίνοντάς τους μια εικόνα της επιχείρησής σας συνεπή με τις αρχές και τη φυσιογνωμία της. Με αυτόν τον τρόπο, εκτός από την προσέλκυση αγοραστών, πετυχαίνετε μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματός σας (brand name).

Η πιο κοινή μέθοδος marketing είναι η διαφήμιση. Κάθε διαφημιστική εκστρατεία διαφέρει, όμως, ως προς:

 • τα μέσα προβολής που χρησιμοποιούνται (π.χ. τηλεόραση, τύπος, διαδίκτυο)
 • τη συχνότητα προβολής του μηνύματος
 • τη στόχευση του μηνύματος σε ορισμένη πληθυσμιακή ομάδα (target group).

Τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος η διαδικτυακή διαφήμιση, καθώς δημιουργούνται συνεχώς ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα που συγκεντρώνουν καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Το marketing μέσω διαδικτύου είναι αρκετά φτηνότερο, εν συγκρίσει με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, παρέχει τη δυνατότητα στόχευσης σε συγκεκριμένο κοινό, αλλά προϋποθέτει μια στοιχειώδη εξοικείωση του επιχειρηματία με αρκετές διαδικτυακές εφαρμογές. Οι κύριοι τρόποι διαφήμισης μέσω ίντερνετ είναι οι παρακάτω:

 1. Εταιρική ιστοσελίδα, όπου προβάλλεται η φυσιογνωμία και οι αρχές της επιχείρησης , καθώς και τα προϊόντα.
 2. Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), το οποίο δίνει την ευκαιρία σε μια ήδη υπάρχουσα επιχείρηση: (α) να παρέχει λεπτομερή περιγραφή των προϊόντων της online και (β) να γίνει γνωστή και πέραν από τα στενά όρια μιας συνοικίας, προσελκύοντας πελάτες και στο «πραγματικό» κατάστημα.
 3. Προφίλ σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, LinkedIn), ώστε μια επιχείρηση να αποκτήσει επαφές και να ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τα νέα προϊόντα και τη δραστηριότητά της.
 4. Πληρωμένη καταχώρηση στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης (GoogleAdwords), σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και σε διαφημιστικά πλαίσια ιστοσελίδων (banner). Πρόκειται για τα τρία συχνότερα εργαλεία του διαδικτυακού marketing, παρότι το καθένα λειτουργεί με δικούς του κανόνες.

Υπάρχουν και έμμεσοι τρόποι διαφήμισης, με χαμηλό κόστος, όπως:

 • η καταχώρηση μιας επιχείρησης σε ευρετήρια,
 • η χορηγία σε μια αθλητική ή καλλιτεχνική εκδήλωση,
 • η συμμετοχή σε επαγγελματικές / εμπορικές εκθέσεις,
 • η διοργάνωση εθελοντικών δράσεων και
 • η εντατικοποίηση των δημόσιων σχέσεων.

Το πρόβλημα με τις τελευταίες έγκειται, ωστόσο, στο γεγονός ότι τον ρόλο του διαφημιστή της επιχείρησής σας αναλαμβάνει κάποιος τρίτος. Αυτός ίσως να μην διαθέτει το απαραίτητο κύρος ή την αξιοπιστία για μια τέτοια αποστολή. Αντίθετα με το διαφημιστικό μήνυμα, το περιεχόμενο των σχολίων που μεταφέρουν τρίτα πρόσωπα δεν ελέγχεται, οπότε μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα.

Η διαφήμιση δεν είναι πανάκεια, αφού δεν θεραπεύει κάθε αδυναμία μιας επιχείρησης. Εάν μια εταιρεία δεν είναι ούτε ανταγωνιστική ούτε φιλική προς τον πελάτη, η κατασπατάληση κεφαλαίου σε διαφημιστικές καμπάνιες είναι μάλλον ανώφελη. Η επιτυχία της στρατηγικής μάρκετινγκ αξιολογείται με κριτήριο το πλήθος των πελατών που προσήλκυσε και κατάφερε να διατηρήσει.

 

 

17 Ιούνιος 2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αφού καταλήξετε στα ακριβή χαρακτηριστικά του προϊόντος σας και στις διαδικασίες παραγωγής και πώλησής του, καταγράψτε τις ειδικότητες που εμπλέκονται. Η τεχνογνωσία που απαιτείται για μια ολοκληρωμένη επιχείρηση δεν περιορίζεται συνήθως στο γνωστικό αντικείμενο ενός μόνο ατόμου.

Οι εξελίξεις τρέχουν, άλλωστε, τόσο στις νέες τεχνολογίες όσο και στους τομείς της επιχειρηματικότητας (π.χ. marketing). Η αξιοποίησή τους είναι μονόδρομος για κάθε επιχείρηση που θέλει να προσαρμόζεται στις εξελίξεις της αγοράς. Για τον λόγο αυτό, μην υποτιμήσετε ούτε το επιστημονικό υπόβαθρο των στελεχών σας ούτε την ανάγκη για συνεχή κατάρτισή τους. Η απόκτηση τεχνογνωσίας και η ανάπτυξή της μπορούν να σας δώσουν το πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών.

Υπό αυτό το πρίσμα, εκτιμήστε τον αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού που θα προσλάβετε και σχεδιάστε τη διάρθρωση της επιχείρησης (τμήματα). Αφενός η γνώση των πραγματικών αναγκών και αφετέρου η σαφής οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων του κάθε εργαζομένου είναι καίριας σημασίας για την κατανομή του εργασιακού φόρτου. Έτσι επιτυγχάνονται ταχύτεροι ρυθμοί παραγωγής. Σκεφτείτε (το αληθινό παράδειγμα) δύο υπαλλήλων που προσπαθούν να ετοιμάσουν έναν καφέ και ένα σάντουιτς. Αν αμφότεροι ασχολούνται ταυτόχρονα τόσο με τον καφέ όσο και με το σάντουιτς, θα μπερδευτούν, με κίνδυνο να μην ικανοποιηθεί σύντομα η παραγγελία. Αν ο καθένας τους έχει, όμως, ξεχωριστό τομέα ευθύνης, δηλαδή ο ένας τον καφέ και ο άλλος το σάντουιτς, τότε η παραγγελία θα ολοκληρωθεί έγκαιρα!

Για την ίδρυση και τη λειτουργική υποστήριξη της εταιρείας σας, θα συνεργαστείτε με έναν δικηγόρο και έναν λογιστή, οι οποίοι θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Σε μεγάλες εταιρείες υπάρχει συχνά ενσωματωμένο νομικό τμήμα και λογιστήριο. Επίσης, η διαδικτυακή παρουσία της κάθε επιχείρησης θεωρείτε πλέον δεδομένη και λειτουργεί σαν «βιτρίνα». Όπως μια καλή βιτρίνα θα τραβήξει την προσοχή του αγοραστικού κοινού, το ίδιο θα πετύχει και μια προσεγμένη ιστοσελίδα. Οπότε θα χρειαστείτε, κατά πάσα πιθανότητα, έναν προγραμματιστή (web developer) για τη δημιουργία και συντήρησή της.

Εκτός των παραπάνω, αναλογιστείτε ποιους εξωτερικούς συνεργάτες θα χρειαστείτε για τις εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησής σας, όπως την παροχή συμβουλών, τη διεξαγωγή αναλύσεων ή τον ποιοτικό έλεγχο.

Σελίδα 1 από 2

Newsletter

Μείνετε πάντα ενήμεροι στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(επικοινωνία σχετικά με διαφήμιση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική BLOG Άρθρα Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: επιχειρηματικότητα